Política de Privadesa

Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en navegar o interaccionar per qualsevol de les nostres pàgines web o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. … i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades per Farmàcia M.D Morales Guarch, amb domicili social Rambla 165 CIF 33864578E, mdmorales001@cofb.net.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades Personals? (En cas de nomenar Delegat, si no és obligatori)

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona encarregada de protegir el dret fonamental a la protecció de dades personals en Farmàcia M.D Morales Guarch i s’encarrega del compliment de la normativa de protecció de dades. Podrà contactar amb el delegat de Protecció de Dades Personals en la següent adreça: mdmorales001@cofb.net

Quines Dades Personals es recullen i finalitat dels mateixos?

Detallem, les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

Apartat Dades Finalitat i legitimació   Destinataris
Creació de la seva compte Nom, cognoms, mail, DNI i telèfon Creació de la compte per a realitzar comandes, legitimat per la relació contractual La nostra empresa
Contacte Nom i mail Respondre a la seva consulta legitimat per la seva sol·licitud prèvia La nostra empresa.      

El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.

Farmàcia M.D Morales Guarch utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d’aquestes dades.

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.

1.- En compliment d’una relació contractual

2.- Quan ens dóna el seu consentiment.

3.- Per interès legítim de Farmàcia M.D Morales Guarch per mostrar serveis, productes i iniciatives que puguin interessar

4.- Compliment d’obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: mdmorales001@cofb.net

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina web o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, clients, usuaris o menors al web o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents

Farmàcia M.D Morales Guarch adverteix l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables

Quant de temps conservarem les seves dades?

Farmàcia M.D Morales Guarch guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detalla en el document pertinent.

A qui comunicarem les seves dades?

Farmàcia M.D Morales Guarch només cedirà les seves dades en aquells serveis en què s’indica i en els casos previstos per una llei.

No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

Farmàcia M.D Morales Guarch assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a dur a disposició de l’empresa qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

Dret Contingut Canal d’atenció
Accés Podrà consultar les dades personals gestionades per Farmàcia M.D Morales Guarch.                     mdmorales001@cofb.net
Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes.
Supressió Podrà sol·licitar la eliminació de les seves dades personals.
Oposició Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
Limitació del tractament Podrà sol·licitar la limitació al tractament de les seves dades en els següents casos: Mentre es comprova la impugnació de la exactitud de les seves dades.Quan Farmàcia M.D Morales Guarch no necessiti tractar les seves dades, però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de reclamacions.
Portabilitat Podrà rebre en format electrònic les dades que ens hagi facilitat en format electrònic.
Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a la direcció mdmorales001@cofb.net No obstant, podrà presentar una reclamació davant l’ Agencia Española de Protecció de Dades (www.agpd.es).
Per exercitar els seus drets, acompanyi la seva sol·licitud una còpia del seu DNI o document acreditatiu de la teva identitat.
L’exercici dels seus drets és gratuït.

Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control de Farmàcia M.D Morales Guarch, I per tant la informació que publica serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels productes que desenvolupa Farmàcia M.D Morales Guarch.

En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

L’usuari s’ha de comprometre a:

• No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui

• No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats

Farmàcia M.D Morales Guarch no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

Farmàcia M.D Morales Guarch es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Recomanacions als usuaris / les usuàries

• Revisi i llegeixi les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.

• Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.

• Configureu adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.

• No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.

• Aneu amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones.

• No ofereixi dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests.

Alcance de la política de protección de datos personales

Esta política de protección de datos de carácter personal abarca cualquier tratamiento de datos que pueda producirse al navegar o interaccionar por cualquiera de nuestras páginas web o las redes sociales en las que podamos tener presencia (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final de este documento se especifica información especial en el caso del uso de las redes sociales. También se aplicará a cualquier procedimiento interno de la M. Dolors Morales i Guarch  que requiera la recogida de datos, ya sea en formularios en formato papel o cualquier otro sistema.

En cualquiera de estos medios, usted puede consultar información, y en algunos casos rellenar formularios, contestar encuestas, participar en concursos, realizar consultas, enviar fotografías, realizar comentarios, etc.… y, por lo tanto, proporcionarnos información de datos de carácter personal. Todos los tratamientos están sujetos a nuestra política de privacidad.

¿Quién es el responsable del Tratamiento de sus datos personales?

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril del 2016, informamos, que los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por M. DOLORS MORALES I GUARCH  , con domicilio social Rambla, 165 de Sabadell Barcelona , Correo electrónico info@farmaciamorales.cat


¿Quién es el Delegado de Protección de Datos Personales? (en caso de nombrar Delegado, si  no es obligatorio)

El Delegado de Protección de Datos Personales es la persona encargada de proteger el derecho fundamental a la protección de datos personales en M. DOLORS MORALES I GUARCH  y se encarga del cumplimiento de la normativa de protección de datos. Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos Personales en la siguiente dirección: info@farmaciamorales.cat

¿Qué Datos Personales se recogen y finalidad de los mismos?

Detallamos, los datos personales que gestiona, así como sus finalidades.

Apartado Datos Finalidad y legitimación Destinatarios
Creación de su cuenta Nombre, apellidos, mail y teléfono Creación de la cuenta para realizar pedidos, legitimado por la relación contractual M. Dolors Morales i Guarch 
Contacto Nombre y mail Responder a su consulta legitimado por su solicitud previa. M. Dolors Morales i Guarch  .      
Newsletter Mail Envío de información comercial, legitimado con su consentimiento Dolors Morales i Guarch  proveedora de nuestros servicios de e-marketing  
Trabaja con nosotros Nombre, apellidos, mail y teléfono. Currículum vitae Gestión de una bolsa de trabajo legitimado por su consentimiento. M. Dolors Morales i Guarch  .    
Facebook      

Su consentimiento puede ser revocado en cualquier momento.

M. DOLORS MORALES I GUARCH  utiliza herramientas para analizar perfiles, comportamientos o preferencias de los usuarios y posteriormente realizar campañas dirigidas en función de estos datos.

¿Por qué razón utilizamos sus datos personales?

A continuación, le explicamos la base legal que nos permite tratar sus datos personales.

1.- En cumplimiento de una relación contractual 

2.- Cuando nos da su consentimiento.  

3.- Por interés legítimo de M. DOLORS MORALES I GUARCH  para mostrarle servicios, productos e iniciativas que puedan interesarle

4.- Cumplimiento de obligaciones impuestas por Ley.

Les recordamos que puede revocar su consentimiento en cualquier momento en la siguiente dirección: info@farmaciamorales.cat

Publicaciones de fotos o videos en la página web o en las redes sociales

Para la publicación de fotografías o videos de nuestros trabajadores, clientes, usuarios o menores en la web o redes sociales, al igual que para recopilar datos para realizar un concurso o tratar cualquier otro dato personal, previamente obtenemos el consentimiento previo, explícito, indiscutible e informado del titular que, en el caso de los menores de 14 años, se otorga por los padres o tutores legales.

El tratamiento de estas fotos, acata el principio de proporcionalidad, es decir, solo se tratan estrictamente para la finalidad para la que se ha prestado el consentimiento.

Datos no pertinentes

M. DOLORS MORALES I GUARCH  advierte al usuario de que, salvo la existencia de una representación legalmente constituida, ningún usuario puede utilizar la identidad de otra persona y comunicar sus datos personales, por lo que el usuario en todo momento deberá tener en cuenta que solo puede proporcionar datos personales correspondientes a su propia identidad y que sean adecuados, pertinentes, actuales, exactos y verdaderos

¿Cuánto tiempo conservaremos sus datos?

M. DOLORS MORALES I GUARCH  guarda sus Datos Personales mientras sea necesario para el fin por el que fueron recopilados. Si la directriz es distinta a la indicada en esta política se detalla en el documento pertinente.

¿A quién comunicaremos sus datos?

M. DOLORS MORALES I GUARCH  .  solamente cederá sus datos en aquellos servicios en los que se indica y en los casos previstos por una ley.

No se realizarán transferencias internacionales de sus datos personales.

En el caso de las redes sociales, toda la información y contenidos publicados por el usuario serán objeto de comunicación y compartidos con el resto de los usuarios que consulten esta red social, por la propia naturaleza del servicio.

Medidas de seguridad

M. DOLORS MORALES I GUARCH  asegura la absoluta confidencialidad y privacidad de los datos personales recogidos y por ello se han adoptado medidas esenciales de seguridad para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado y garantizar así su integridad y seguridad.

El Usuario se compromete a hacer un uso diligente y a no poner a la disposición de terceros su nombre de usuario y contraseña, así mismo se compromete a llevar a disposición de la M. Dolors Morales i Guarch  cualquier, robo, pérdida o riesgo de acceso de terceros a su usuario.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?

Derecho Contenido Canal de atención
Acceso Podrá consultar los datos personales gestionados por M. DOLORS MORALES I GUARCH  .           info@farmaciamorales.cat
Rectificación Podrá modificar sus datos personales cuando sean inexactos.
Supresión Podrá solicitar la eliminación de sus datos personales
Oposición Podrá solicitar que no se traten sus datos personales.
Limitación del tratamiento Podrás solicitar la limitación al tratamiento de tus datos en los siguientes casos: Mientras se comprueba la impugnación de la exactitud de tus datosCuando M. DOLORS MORALES I GUARCH  .  no necesite tratar sus datos, pero usted los necesites para el ejercicio o defensa de reclamaciones.
Portabilidad Podrá recibir en formato electrónico los datos que nos haya facilitado en formato electrónico
Si considera que no hemos tratado sus datos personales de acuerdo con la normativa puedes contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección CORREO ELECTRONICO M. DOLORS MORALES I GUARCH  No obstante, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
Para ejercitar sus derechos, acompañe su solicitud una copia de su DNI o documento acreditativo de tu identidad.
El ejercicio de sus derechos es gratuito

Redes sociales

El funcionamiento de las redes sociales no está bajo el control de M. DOLORS MORALES I GUARCH  ., y por lo tanto la información que publique será compartida por todos los usuarios que las consulten. Así mismo, estas redes permiten la interacción con otros usuarios, y por lo tanto, a continuación, se detallan unas premisas que debe tener en cuenta.

El objeto de la utilización de las redes sociales es dar visibilidad y difusión de los productos que desarrolla M. DOLORS MORALES I GUARCH 

En principio, se aplica la misma política de protección de datos especificada en este documento, en cuanto a la recogida, tratamiento y cesión de datos.

El usuario debe comprometerse a:

M. DOLORS MORALES I GUARCH  no se identifica con las opiniones expresadas por otros ni con la ideología de los perfiles con los que tenga amistad en ninguna red social.

M. DOLORS MORALES I GUARCH  se reserva el derecho de eliminar de sus redes sociales cualquier información publicada por otros que vulnere la legalidad, incite a hacerlo, o contenga mensajes que atenten contra la dignidad de personas o instituciones. Así como de bloquear o denunciar el perfil autor de estos mensajes.

Recomendaciones a los usuarios/las usuarias

Las redes sociales gestionadas por M. DOLORS MORALES I GUARCH  son:

Red Dirección
Facebook  
 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies